VOORGAANDE GEBEURTENISSEN

 

Verificatie kwaliteit van de bauxietreserves te Bakhuis, West Suriname
In oktober 2007 zal aan een lokaal laboratorium gehuisvest op het complex van de Universiteit van Suriname de opdracht worden gegeven de chemische-elementen analyses van enkele bauxietmonsters van Bakhuis te doen. Dit ter verificatie van de door de bauxietmaatschappijen gerapporteerde kwaliteitsgegevens. Het rapport van de analyses van de aangeboden bauxietmonsters wordt tegen eind oktober verwacht. Afhankelijk van het resultaat zullen enkele monsters op steekproefbasis naar een onafhankelijke laboratorium in het buitenland worden opgestuurd voor een nadere analyse.


Verificatie omvang bauxietreserves Oost en Midden Suriname
In het kader van de continuïteit van de bauxietleveringen aan de Paranamraffinaderij ná 2010 zijn alle relevante exploratie data over de gebieden in concessie bij de maatschappijen in Oost en Midden Suriname behorende tot de zgn. “Next Generation Mines” opgevraagd en verkregen. De volledigheid van deze informatie wordt gecontroleerd door de afdeling Reserves en Mijninspectie van het Bauxiet Instituut Suriname. Vervolgens zal aan TNO de opdracht gegeven worden ter verificatie van de bauxietreserves in dat gebied.


Additionele energie Afobaka stuwmeer
Als gevolg van de aanhoudende regens in 2007 zijn de additionele energieleveringen door de Suralco aan de Staat, die in 2006 waren gestart in 2007 gecontinueerd en verhoogd met 15 MW tot gemiddeld 110 MW. De verhoogde leveringen worden tegen kostprijs geleverd aan de Staat. De waterstand in het stuwmeer en de aanwending van de opgewekte energie door de bauxietmaatschappijen worden door het Instituut nauwlettend gevolgd.

 

 

Bauxietonderhandelingen

Op 25 april 2007 installeerde de President van de Republiek Suriname het Bauxietonderhandelingsteam en een Strategisch team. Het voorstel voor de

“Terms of Reference” van deze teams werd door het Instituut in concept

voorbereid. Het Instituut participeert ook in de onderhandelingen en fungeert

tevens als secretariaat van beide teams.

 

Het bauxiet onderhandelingsteam kreeg als opdracht mee het onderhandelen met de Alcoa/Suralco en de BHPBilliton/BHPBilliton Maatschappij Suriname om te geraken tot een Bauxietindustrie-Overeenkomst met inachtneming van de volgende aspecten.

1.   De continuïteit van de Paranam aluinaarderaffinaderij ná 2010;

2.   De geïntegreerde ontwikkeling van de bauxietindustrie in Suriname;

3.   Verbetering van de inzet en effectiviteit van de fiscale heffingsstructuur;

4.   Deelname in de ontwikkeling van het Bakhuisproject door Suriname

      en derden;

5.   Gebruik van lokale diensten, producten en arbeidskrachten; 

6.   Milieu effecten en het voldoen aan milieu standaarden;  

7.   Participatie en rechten van lokale gemeenschappen en derden; en

8.   Kapitalisatie van reeds verrichte investeringen.

 

De werkzaamheden van het onderhandelingsteam kunnen in

2 hoofdgroepen worden gecategoriseerd.

I.                    Voorbereidingsfase.

·          Bestuderen van alle relevante data en identificeren

           en contracteren van de noodzakelijke consultants;

·          Het uitbrengen van een advies over de te

           volgen strategie; en

·          Het voorbereiden van een concept-tekst voor

           een overeenkomst in hoofdlijnen.

II.                 Onderhandelingsfase.

·          Draft Bauxiet overeenkomst in Hoofdlijnen;

·          Draft  Bauxiet Overeenkomst;

·          Draft Finale Bauxiet 0vereenkomst.

 

Het Strategisch team is onder meer verantwoordelijk voor het bewaken

van de onderhandelingsstrategie en het beoordelen van de (tussentijdse)

resultaten van de onderhandelingen.

 

Verificatie omvang van de bauxietreserves te Bakhuis, West Suriname

Vooraf aan de onderhandelingen met de bauxietmaatschappijen hier te lande ter realisatie van het strategisch doel van Suriname, met name het opzetten van een geïntegreerde aluminiumindustrie in Suriname op basis van de bauxietvoorkomens en het waterkrachtpotentieel in West Suriname,

is de volledige database aan exploratie gegevens waar Suriname recht op heeft, opgeëist.

De volledige database werd uiteindelijk in februari 2007 ter beschikking gesteld. Het Instituut adviseerde over de volledigheid van de database en over het recht van Suriname hierover te beschikken. In mei van het verslagjaar werd aan de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) de opdracht gegeven de bauxietreserves te Bakhuis te verifiëren.

 

Ontwikkeling van nieuwe bauxietwinningsgebieden tot 2010

In maart 2007 werden de laatste resten bauxiet uit de Lelydorp III-mijn te Para gewonnen. Deze mijn werd na 10 productie-jaren gesloten in april 2007.  Om de bauxietleveringen aan de aluinaarderaffinaderij te Paranam met een capaciteit van 2,2 miljoen ton aluinaarde per jaar tot 2010 te kunnen garanderen werden de activiteiten rond het operationeel maken van nieuwe mijngebieden voortgezet. In dit traject zijn twee nieuwe mijnen in gebruik genomen, t.w. de Kaaimangrassiemijn en de Klaverbladmijn. De Kaaimangrassiemijn met een reserve van 7,2 miljoen ton werd in juli 2006 operationeel. In  april 2007 werd de Klaverbladmijn met een reserve van 8,2 miljoen ton in bedrijf genomen. In hetzelfde licht werd positief geadviseerd op het verzoek van de bauxietmaatschappijen om verkrijging van het recht tot exploitatie naar bauxiet in een nieuw gebied in het district Commewijne, t.w. Caramacca met een ertsreserve van ongeveer 2,2 miljoen ton bauxiet. 

 

Afronding training “scheepsmeten”

 Op verzoek van de douane heeft het Instituut in samenwerking met een consultant de training “scheepsmeten” verzorgd voor een groep douaniers in Paramaribo en Nickerie. Deze training die in 2007 is afgerond moet de douaniers in staat stellen om in voorkomende gevallen zelf de lading van bulkverschepingen te kunnen meten. Momenteel wordt elke lading aluinaarde die Paranam verlaat gemeten door het Instituut.

 

Afronding buitengewone colleges

In verband met haar 25-jarig bestaan organiseerde het Instituut in samenwerking met de Universiteit van Suriname in de periode februari 2006 - februari 2007 gedurende 3 themadagen een aantal buitengewone colleges met als thema “De toekomst van onze bauxietindustrie. In februari 2007 werden deze buitengewone colleges afgesloten met de  laatste themadag. Op deze dag werden de volgende onderwerpen behandeld m.n. wetgeving, economie en arbeid. Een bundeling van de  presentaties van de drie themadagen werd in maart 2007 aan de Minister aangeboden. Deze presentaties zijn hier te downloaden.

 

Nieuwe samenwerking per 1 augustus 2003

In Suriname wordt de bauxietsector beheerst door 2 buitenlandse maatschappijen:

·      Suralco LLC, gevestigd inDelaware, USA een 

       dochtermaatschappij  van Alcoa Inc., gevestigd in Pittsburg,

       USA en

·      NV BHPBilliton Maatschappij Suriname (tot april 2003 NV BMS)gevestigd in       Suriname, een dochtermaatschappij van

        BHPBilliton Plc., gevestigd in London, Engeland.

 

De Suralco en BMS werken vanaf 1 augustus 2003 samen op het gebied

van bauxietwinning en aluinaardeproductie in de verhouding 55% Suralco

en 45% BMS. Suralco is de manager van de aluinaarderaffinaderij en BMS

van het bauxietbedrijf. Beide maatschappijen voeren hun eigen verkoopbeleid.

De nieuwe samenwerking is het resultaat van de “Letter of Intent”,

getekend door de twee maatschappijen op 16 oktober 2002. Hierin zijn

de volgende intenties opgenomen.

·      Continuïteit van de operaties in Oost Suriname na 2006.

·      Ontwikkeling van nieuwe mijngebieden te Kaaimangrassie en Klaverblad voor  

       de bauxietvoorziening van de raffinaderij.

·      Verdeling van de belangen (45% BHPBMS om 55% Suralco) voor het gezamenlijk mijnen van bauxiet en raffineren daarvan tot aluinaarde.

·      Capaciteitsuitbreiding van de raffinaderij te Paranam met 250.000t per jaar.

·      Gezamenlijke exploratie naar bauxiet in West Suriname.

 

Uitbreiding Paranamraffinaderij

De concessie(exploitatie)rechten verleend in Centraal en Oost Suriname dateren deels vanaf de eerste helft van de twintigste eeuw. Een deel van

de rechten is toegewezen in het kader van de Brokopondo Overeenkomst.

De bauxietafzettingen in deze gebieden zijn thans voornamelijk bedoeld

om de aluinaarderaffinaderij te Paranam te voorzien van bauxiet tot tenminste 2032. (Tot 1987 heeft Suriname ook ruwe bauxiet geëxporteerd).

 

De productiecapaciteit van de raffinaderij is ca. 1,9 miljoen ton per jaar en wordt momenteel uitgebreid tot ca. 2,2 miljoen ton per jaar per 2e helft 2005. Op 14 november 2003 is het officiële startsein gegeven voor de Plant Expansion te Paranam, middels de onthulling van een bord door AWAC President Global Manufacturing, John Sibly en Minister F. Demon van Natuurlijke Hulpbronnen.

Er zullen 10 nieuwe precipitator tanks geïnstalleerd worden voor de capaciteitsuitbreiding.

 

Ondertekening MOU’s

Daar Suriname een duurzame sociaal economische ontwikkeling voorstaat, onder meer door bevordering van een versnelde, optimale en duurzame ontwikkeling van alle in het land aanwezige natuurlijke hulpbronnen, heeft de Staat Suriname op 6 januari 2003 twee Memoranda of Understanding getekend met de maatschappijen.

 

Eén MOU met BHP Billiton Plc. en haar dochtermaatschappij N.V. BMS, gezamenlijk te noemen BHPBilliton en Alcoa Inc. en haar dochtermaatschappij Suralco, gezamenlijk te noemen Alcoa, genoemde maatschappijen gezamenlijk te noemen “De Partners”.

 

Deze MOU is getekend voor de duur van 25 maanden. Overeengekomen is

dat de bauxietmaatschappijen de eerste 25 maanden ca. US$ 8,5 miljoen

zullen investeren in onderzoek naar de kwantiteit en kwaliteit van bauxiet

in het Bakhuisgebied. Het recht tot exploratie van bauxiet is bij resolutie verleend. Het officiële startsein voor de boringen in het Bakhuysgebied is gegeven op 28 november 2003. Indien de resultaten positief zijn, zal een economische haalbaarheidsstudie voor de bouw van een aluinaarderaffinaderij worden uitgevoerd. Is het project economisch haalbaar dan zal onder voorwaarden vast te leggen in een overeenkomst en goed te keuren door De Nationale Assemblee, omstreeks 2007 een aanvang worden gemaakt met de constructie van een nieuwe aluinaarderaffinaderij in West Suriname. Deze raffinaderij zal in 2010 opgeleverd worden en zal een capaciteit hebben van tenminste 1 miljoen ton per jaar.

In de MOU is onder meer opgenomen :

 

-       Het uitvoeren van een bauxiet exploratieprogramma en de milieu baseline studie in het Bakhuysgebied binnen een periode van 21 – 25 maanden.

-       Het uitbrengen van een Interim Exploratie Rapport aan Suriname 15  maanden na de ondertekening.

-       Het uitvoeren van een interim technisch en economisch haalbaarheidsstudie voor een aluinaarderaffinaderij in West Suriname, periode 16 – 22 maanden na de ondertekening.

-       De uitbreiding van de aluinaarderaffinaderij te Paranam.

 

 

Eén MOU met Alcoa Inc. en haar dochtermaatschappij Suralco, gezamenlijk te noemen Alcoa.

 

Deze MOU is getekend voor de duur van 18 maanden. Afgesproken is dat Alcoa een vervolgstudie zal doen naar de haalbaarheid van een 300.000 ton/jaar aluminium- smelter en daarbij behorende hydro-electrische faciliteit. Is het project economisch haalbaar dan zal onder voorwaarden vast te leggen in een overeenkomst in de periode 2006-2009 een nieuwe aluminiumsmelter met waterkrachtwerken worden opgezet.

 

 

Copyright: Alle copyright voor de inhoud van alle pagina’s op deze website berust bij het Bauxiet Instituut Suriname. Disclaimer: Het BIS geeft geen garantie m.b.t. de nauwkeurigheid, volledigheid, zakelijke toepasbaarheid of geschiktheid voor welk doel dan ook voor wat betreft de informatie van de website.


Designed and maintained by  WSI Internet Consultancy | Copyright 2008